• Kontakt

Tidigare undersökningar

Saneringsförberedelser

Sedan arbetet med föroreningarna i marken på garveriet inleddes efter branden 2014 har kommunen genomfört en mängd undersökningar för att lokalisera och verifiera undersökningarna. Detta arbete avslutade i och med den åtgärdsutredning som togs fram 2018, se mer under fliken Undersökningar. Sedan dess arbetar kommunen med hjälp av Miljökonsultbolaget Tyréns och Front Advokater med förberedelser för saneringen.

Förberedelser mark

Vi har nu en ganska bra uppfattning om var och vilka föroreningar som finns i marken på garverietfastigheten. Det som återstår att göra är att välja saneringsmetod och ta fram underlag för upphandlingen av saneringsentreprenaden. Under hösten 2021 färdigställdes de sista undersökningarna på marken och i början av 2022 pågår arbetet med att sammanställa resultaten samt att förbereda inför ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Förberedelser sediment

Att sanera i vatten är betydligt mer komplicerat än att sanera på land. Kommunen har sedan 2020 genom Tyréns genomfört flertalet undersökningar i syfte att kunna välja saneringsmetod. Vi har också försökt avgränsa föroreningarna och beräkna mängden sediment som behöver saneras. Under 2021 fortsatte dessa undersökningar med t.ex. stabilitetsundersökningar av botten. Undersökningarna är nu klara och kommer att sammanställas under våren 2022.

Vattendom

När en sanering ska göras i vatten måste kommunen söka tillstånd för detta. Detta görs till Mark - och miljödomstolen i Nacka Tingsrätt. Att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet, som det heter, är en omfattande process som oftast tar mer än ett år.

Kommunen måste t.ex. ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning, samråda med berörda parter och det kommer genomföras en huvudförhandling. Under 2021 påbörjades detta arbete i samarbete med Tyréns samt Front Advokater som är inkopplade för att hjälpa till med de juridiska bitarna. Förhoppningen är att kunna färdigställa ansökan under våren 2022. Berörda parter kommer, i ett senare skede, att få möjlighet att yttra sig efter att ansökan är inlämnad.

Undersökningar

Undersökningar har påvisat föroreningar i bland annat älvbotten utanför garveriet. Kommunen arbetar med att projektera själva saneringen och genomföra de sista undersökningarna innan arbetet kan påbörjas.

Genomförda undersökningar

”Förstudie” 2011

Under 2011 genomförde markkonsultbolaget Golder Associates en förstudie på området. Förstudien koncentrerade sig på att hitta föroreningar i byggnaderna, då detta var innan branden 2014. Resultatet från undersökningen visade på att byggnaderna var kraftigt förorenade med garvningsmetaller och andra kemikalier, men studien visade även att marken runt byggnaderna var förorenad.

”Huvudstudie” 2017

Efter branden 2014 ansökte kommunen och länsstyrelsen om förnyat bidrag för undersökningar på området i syfte att utröna om branden orsakat någon ytterligare förorening. Kommunens miljökontor tog på sig rollen som projektledare för undersökningen, och markkonsultbolaget Geosigma AB i Uppsala anlitades för att genomföra den.

Undersökningen genomfördes under sommaren 2017. Prover togs i både jord och grundvatten på hela fastigheten. Under undersökningen hittades två ytterligare föroreningskällor som tidigare varit okända: en soptipp i nordvästra delen av området och två oljecisterner i anslutning till spånladan. Kommunen ansökte då om bidrag för akutsanering av cisternerna och beviljades detta - mer om saneringen av oljecisternerna.

Undersökningarna 2017 visade på förhöjda halter av flertalet tungmetaller och oljeprodukter i marken, främst längs stranden i nord-sydlig riktning. Delar av området kunde också konstateras vara fria från föroreningar.

Sedimentundersökning 2018

Under 2018 genomfördes en mer fördjupad undersökning av älvbotten utanför och nedströms garveriet. Resultaten visade på höga halter av framförallt oljeprodukter strax utanför och ett 100-tal meter nedströms fastigheten. En avgränsning av föroreningens utbredning, både i längd- och djupled, kommer att genomföras under 2019 om kommunen beviljas bidrag.

Åtgärdsutredning och riskvärdering 2018

För att få bidrag för en sanering ställer Naturvårdsverket krav på att kommunen ska utreda vilka olika typer av saneringsmetoder som kan användas samt uppskatta kostnader för dessa. Kommunen måste också utreda vilken risk föroreningarna medför och sätta upp mål med saneringen. Dessutom behöver olika risker belysas i projekteringen, till exempel om osäkerhetsfaktorer kan medföra fördyringar eller om saneringen kan medföra spridning av föroreningar.

Detta har kommunen, tillsammans med den anlitade miljökonsulten, arbetat med under hösten 2018 och redovisat för Naturvårdsverket. Förhoppningen är att denna utredning kan ligga till grund för en ansökan om sanering när så blir dags. Innan kommunen kan ansöka om bidrag för en faktisk sanering behöver ett så kallat ”åtgärdsförberedande arbete” även utföras.

Sanering av oljecisterner 2017

När marken undersöktes under sommaren 2017 påträffades två cisterner för eldningsolja vid sidan av spånladan på området. Då dessa misstänktes läcka olja ansökte kommunen om så kallat akutsaneringsbidrag. Kommunen beviljades bidrag för att tömma, rengöra och transportera bort de två cisternerna, vilket gjordes under hösten 2017. I schakten som bildades installerades tre pumpbrunnar. Under året som gått har prov tagits ett flertalet gånger i brunnarna för att säkerställa att ingen kvarlämnad förorening sprider sig.

Branden 2014

En brand startade i den före detta garveribyggnaden, vid klockan 8.30 på torsdagsmorgonen, mitt under Dansbandsveckan i Malung, när många besökare på plats. Den stora gamla fabriksbyggnaden användes bland annat som ett fyndlager med begagnade möbler, och det blev en stor brand- och rökutveckling. Området som brann var mycket stort, cirka ett hektar.

Under eftermiddagen uppmanades folk i närområdet och i centrala Malung att stanna inne och stänga dörrar, fönster och ventilation på grund av rökutvecklingen. Två byggnader revs för att hindra fortsatt spridning av elden. Räddningstjänsten fick förstärkning från flera andra kommuner i länet, men det tog ändå tio timmar innan branden var under kontroll.

Kemikalier

Sanering av kemikalierna inuti byggnaderna 2008

Miljökontoret inspekterade fastigheten och hittar kvarblivna kemikalier från decennier tillbaka vilka har samlats ihop och lämnats i de äldre delarna av fabriksbyggnaden: gamla kärl, trasiga kärl, läckande kärl och kemikalier i olämplig förvaring. Eftersom det bedrivs en second hand-butik i ena delen av anläggningen, så bedömer Miljökontoret och Räddningstjänsten att förvaringen av kemikalierna innebär en för stor risk för att de ska kunna få stå kvar. Kommunen ansöker därmed om ”akuthjälp” från staten för bortforsling, vilket också beviljas.

Bortforslingen genomförs av specialutbildad personal under september-december 2008. De emballerar om kemikalierna och för bort det för destruktion. Cirka 60 ton kemikalier av varierande farlighetsgrad sanerades bort från anläggningen: miljögifter, koncentrerade syror och baser, tungmetaller, lösningsmedel, oljor, laboratoriekemikalier med mera.

Sidan uppdaterad 2021-06-29 av