• Kontakt

Samråd

Undersökningar och provtagningar av älvbotten.

Kommunen ämnar ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för att sanera marken och älvbotten vid Garveriet.

Samrådstiden gick ut den 15 september och nu arbetar kommunen med att sammanställa och utvärdera de yttranden som inkommit.

Hur går processen till?

Tillståndsprocessen är strikt styrd enligt Miljöbalken och som ett första led genomförs ett så kallat samråd med särskilt berörda. Med berörd menas att man t.ex. kan märka av saneringsarbetena genom att man hör buller eller lukt från området alternativt att man kan ha information som har betydelse för hur saneringen ska utformas. Man har därför getts möjlighet att yttra sig över bifogat samrådsunderlag. Även myndigheter och föreningar har fått den möjligheten.

Efter samrådet reviderar kommunen underlaget efter de synpunkter som kommit in. Processen går sedan vidare med att en ansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen, se skiss nedan:

Kontaktuppgifter:

Gisela Åberg, projektledare
Malung-Sälens kommun
Box 14
782 21 Malung
Tfn: 0280-186 87
Mail: gisela.aberg@malung-salen.se

Sidan uppdaterad 2021-09-23 av