• Kontakt

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om garveriområdet som kommer in till kommunen.

Är det inte bättre att låta föroreningarna ligga kvar? Sprider man inte dem lättare när man börjar gräva i det?

- Föroreningarna är i så höga halter att det medför en risk för djur och natur samt i viss mån människor om man kommer i direktkontakt med föroreningarna. Halterna är över de gränsvärden som är satta nationellt för när ett område måste saneras. Därför måste en sanering göras. Under sanering kommer vi vidta enorma försiktighetsåtgärder för att begränsa och fånga in föroreningar så de inte sprids. Vi kommer även att ha efterkontroll för att se så vi uppfyller de mål vi satt för saneringen.

Är det farligt att vistas i närheten av området?
- Nej, så länge man inte beträder området är risken minimal att man utsätts för föroreningar.

Kan jag bada i älven nedströms garveriet?
- Kommunen avråder från bad från garveriområdet och cirka 100-200 meter nedströms fastigheten. Vattnet i sig är inte förorenat utan det är om man kommer i kontakt med de förorenade bottensedimenten som man kan utsättas för en risk.

Vem betalar för saneringen?
- Det gör staten genom Naturvårdsverket. Kommunen måste inför varje undersökning och sanering ansöka om pengar i en nationell fond där konkurrensen står mellan samtliga av landets förorenade områden. Naturvårdsverket tar inför varje ansökan som kommunen skickar in ställning till om Malungs garveri ska få bidrag eller ej. För varje ansökan måste också kommunen slutredovisa detta för att få bidraget utbetalt.

Varför står inte kommunen själva för saneringen? Borde inte det vara billigare och gå fortare?
- Då kommunen inte är ansvarig för föroreningarna görs bedömningen att kommunens skattebetalare inte ska belastas för saneringen av området. Kommunen ställer upp med en handläggare som agerar som projektledare och bidrar på så sätt med sin egna arbetstid.

Vad har hänt med högarna som legat på området?
- Högarna har provtagits och klassats baserat på halten föroreningar i dem. Baserat på om massorna är förorenade eller ej har de sedan körts bort till antingen Fortums mottagningsanläggning för förorenat avfall i Norrtorp, Kumla eller till Vamas arbete med sluttäckning av Malungs deponi. Arbetet genomfördes sommaren 2019.

Är det någon fara för dricksvatten i närheten av området?
- Inga undersökningar som gjorts visar på att det är någon fara med dricksvattnet i närheten av området. Vamas genomför kontinuerligt provtagningar i Malungs vattenverk och hittills har inga förhöjda halter påvisats.

Jag har information om området som kommunen borde få reda på. Vem kontaktar jag?
- Ta kontakt med Gisela Åberg (0280-186 87). Hon är kommunens kontaktperson och projektledare.

Sidan uppdaterad 2022-01-19 av