• Kontakt

Planbesked

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas ansöker du om planbesked hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kommunen ska sedan ge ett besked inom 4 månader.

När ansökan kommit till´stadsbyggnadskontoret utreder vi förutsättningarna i området, beaktar rekommendationer i översiktsplanen, områdets förhållande till skyddade områden och villkoren för vatten- och avloppshantering. Därefter fattar miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut om planbesked. Av beskedet framgår anvisningar och ställningstaganden inför planarbetet och en uppskattad tidsåtgång eller en motivering till varför kommunen inte avser att inleda ett planarbete.

Ett beslut om planbesked är en avsiktsförklaring från kommunen och inte ett bindande beslut. Ett positivt beslut garanterar inte att ett planarbete slutar i en antagen detaljplan. Beslutet kan heller inte överklagas.

Läs mer om hur du söker planbesked här.

Sidan uppdaterad 2021-06-22 av