Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Granskning/Utställning

Granskningen, utställning enligt äldre plan- och bygglagen, är det sista skedet innan en plan antas.

När ett förslag där eventuella förändringar utifrån synpunkter i samrådet finns framtaget godkänner byggnadsnämnden det för granskning, om det gäller en detaljplan i annat fall är det kommunstyrelsen, och därefter ställs planförslaget ut för granskning av myndigheter, sakägare och övriga berörda.

Under granskningen/utställningen får du en chans att lämna dina synpunkter och bidra till en bra lösning. Om du äger en fastighet inom eller nära planområdet och anses vara en sakägare får du en kungörelse skickad till till dig. Övriga intresserade meddelas genom kungörelse i de vanligaste ortstidningarna. Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, på stadsbyggnadskontoret och på turistbyrån i centrumhuset i Sälen eller biblioteket i Malung beroende på var planområdet ligger.

För att ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den senare antagits måste skriftliga synpunkter inkommit till stadsbyggnadskontoret senast under utställningstiden.

När gransknings-/utställningstiden är slut sammanstället stadsbyggnadskontoret alla synpunkter i ett utlåtande och föreslår hur synpunkterna ska behandlas. Om planförslaget ändras efter granskningen/utställningen måste det ställas ut igen. Skulle ändringarna beröra endast ett fåtal personer kan det hanteras enligt reglerna för enkelt planförfarande.

Dina synpunkter skickar du till: eller till e-post:
Stadsbyggnadskontoret stadsbyggnadskontoret@malung-salen.se
Malung-Sälens kommun eller till ansvarig handläggare:
Box 14 förnamn.efternamn@malung-salen.se
782 21 Malung

Sidan uppdaterad 2019-09-25 av