Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Antagande och Laga kraft

​När ett planförslag är samrått och granskat och byggnadsnämnden inte vill göra fler ändringar i förslaget föreslår nämnden till kommunfullmäktige att anta planen.

Om du har synpunkter på förslaget som inte blivit tillgodosedda får du utlåtandet skickat till dig innan detaljplanen antas. Detta för att du ska kunna påverka dina politikern före antagandet.

Det är kommunfullmäktige som antar alla planer, men i Malung-Sälens kommun har kommunfullmäktige delegerat rätten att anta detaljplaner som handläggs med enkelt planförfarande till byggnadsnämnden. Rätten att anta detaljplaner kan också delegeras för enstaka ärenden till byggnadsnämnden.

Ett beslut om antagande vinner laga kraft och börjar gälla om det inte överklagas. Överklagan ska göras inom 3 veckor från att beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla. Ett överklagat beslut skickas till länsstyrelsen, därefter kan ärendet överklagas till mark- och miljödomstolen och slutligen till Mark- och miljööverdomstolen.

Överklagande

Kommunfullmäktiges respektive byggnadsnämndens beslut om att anta en plan kan överklagas. Din överklagan ska vara skriftlig och inkommit till kommunstyrelsen respektive stadsbyggnadskontoret inom 3 veckor från den dag då justerat protokoll anslagits på kommunens anslagstavla.

I din skrivelse anger du vilket beslut som överklagas (ange till exempel beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska även innehålla ditt namn, personnummer och postadress.

Sidan uppdaterad 2019-09-25 av