• Kontakt

Antagande och Laga kraft

När samrådet och granskningen är slutförd och inga ytterligare ändringar görs föreslås det att anta planen.

Om du har synpunkter på förslaget som inte blivit tillgodosedda får du utlåtandet skickat till dig innan detaljplanen antas. Detta för att du ska kunna påverka dina politiker före antagandet.

Det är miljö- och stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige som antar kommunens detaljplaner.

Ett beslut om antagande vinner laga kraft och börjar gälla om det inte överklagas.

Överklagan ska göras inom 3 veckor från att meddelande om antagande har kungjorts på kommunens anslagstavla i samband med att det justerade protokollet anslås.

Ett överklagat beslut skickas till kommunen för rättidsprövning och som i sin tur skickar det till Mark- och miljödomstolen.

I din skrivelse anger du vilket beslut som överklagas (ange till exempel beslutsdatum, ärende och diarienummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska även innehålla ditt namn, personnummer och postadress.

Sidan uppdaterad 2021-06-22 av