• Kontakt

Rörbäcksnäs 12:6 & 26:5

Planområdet är beläget ca 1 km norr om Rörbäcksnäs centrum.

Det huvudsakliga syftet är att tillskapa 12 nya fastigheter för bostäder i direkt anslutning till en befintlig detaljplan för bostäder.

Detaljplanen ska upp för antagande i MSN*: 2021-06-24

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-xx -xx


Plankarta Pdf, 754.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB.

Illustrationskarta Pdf, 657.8 kB.

VA-plan Pdf, 826 kB.Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

*MSN= Miljö-&-Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad 2021-06-14 av