Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Polisstation i Sälen

Planområdet är beläget strax norr om centrumhuset i Sälen.

Syftet med detaljplanen är att tillskapa arbetsplatser för fler poliser i kommunen. Befintliga lokaler vilka polisen arbetar från idag är inte tillräckliga för framtida utveckling av verksamheten. Detaljplanen möjliggör för utvecklingen av polisverksamheten samt byggnation av en ny polisstation i Sälens by.

Granskningsförslaget består av följande handlingar och finns tillgängliga från Onsdag 28 Oktober 2020:

  • Granskningsinformation
  • Plankarta
  • Planbeskrivning
  • Illustrationskarta
  • Solstudie 1 Juli
  • Solstudie 1 Oktober
  • Gestaltningsprogram


 


Samrådsredogörelsen där alla yttranden från samrådet bemöts, finns tillgängligt  nu.


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.


Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast den XX November 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019:19 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:   
plan@malung-salen.se
eller
Malung-Sälens kommun
                       
Stadsbyggnadskontoret                                                                    
Box 14
782 21 Malung 
                                                                    

Ansvarig handläggare: Matilda Bolin                                                      

Text

Sidan uppdaterad 2020-10-23 av