Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Östra Sälen 8:116

Planområdet är beläget i östsluttningen ovanför Sälens centrum, i anslutning till Vikhansvägen.

Detaljplanen möjliggör för att 10 nya fastigheter styckas av. I planområdets västra del skapas tomter för bostadsändamål på minst 1000 m2 och i den östra delen skapas tomter för bostäder i kombination med småindustri på minst 1500 m2.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


SamrådsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

IllustrationskartaPDF

Va-kartaPDF

NaturvärdesinventeringPDF

BehovsbedömningPDFFastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 6 November 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019:692 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se


eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2020-09-25 av