Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Orrmyrheden 1:2 m fl

Planområdet omfattar fastigheterna Orrmyrheden 1:2, 2:1, 2:2 samt delar av fastigheten Grönland 61:4.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en byggnad för näringslivet, bl a besöksnäringen, i tre plan på fastigheten Orrmyrheden 2:2. En ny tankstation med tvättmöjligheter på Orrmyrheden 2:1 samt en utveckling av befintligverksamhet för bilservice och bilförsäljning på fastigheten Orrmyrheden 1:2. En mindre del av fastigheten Grönland 61:4 omfattas även av detaljplanen. Inom dessa delar planeras in - och -utfart från tankstationen samt parkeringsytor för besöksnäringen.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:


GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

BehovsbedömningPDF

Kompletterat PM Dagvatten & SpillvattenPDF

Riskanalys- transport av farligt godsPDF.
Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?


Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 4 November 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019:19 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                       eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                             plan@malung-salen.se                                        Malung-Sälens kommun
Box 14                                                          Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                             Marcus Thorell

Sidan uppdaterad 2020-09-23 av