Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Orrmyrheden 1:2 m fl

Planområdet omfattar fastigheterna Orrmyrheden 1:2, 2:1, 2:2 samt delar av fastigheten Grönland 61:4.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en byggnad för näringslivet, bl a besöksnäringen, i tre plan på fastigheten Orrmyrheden 2:2. En ny tankstation med tvättmöjligheter på Orrmyrheden 2:1 samt en utveckling av befintligverksamhet för bilservice och bilförsäljning på fastigheten Orrmyrheden 1:2. En mindre del av fastigheten Grönland 61:4 omfattas även av detaljplanen. Inom dessa delar planeras in - och -utfart från tankstationen samt parkeringsytor för besöksnäringen.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

 

SamrådsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

BehovsbedömmningPDF


 


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 29 April 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019:19 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                       eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                             plan@malung-salen.se                                        Malung-Sälens kommun
Box 14                                                          Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                             Marcus Thorell

Sidan uppdaterad 2020-04-01 av