• Kontakt

Öjesgården, Grimsmyrheden 8:18

Planområdet är beläget vid Storbygärdet, på västra sidan om Västerdalälven.

Syftet är att legalisera det garage som varit beviljat med tidsbegränsat bygglov, då garaget delvis står på prickmark och även kommunens mark (Storbyn 25:7) som i gällande plan är utlagd som parkmark.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


Samrådssinformation Pdf, 1 MB.

Plankarta Pdf, 115.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 170 kB.
Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 18November 2021. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2018:452 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2021-10-21 av