Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Norra Orrbacken

Planområdet är beläget i de östra delarna av Kläppen skidanläggning i Malung - Sälens kommun. Detaljplanen är lokaliserad till fastigheterna Gusjön 6:109 och Gusjön 4:65. Syftet med detaljplanen är att medge fritidsbebyggelse i anslutning till den befintliga skidanläggning.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


SamrådsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Va-kartaPDF

IllustrationskartaPDFFastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.


Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 10 Februari 2021. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2018:454 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Marcus Thorell

Sidan uppdaterad 2021-01-13 av