Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Handelsområde Stöten Centrum

Planområdet är beläget inom Stötens skidanläggnings centrala delar.

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet till att uppföra en livsmedelsbutik i anslutning till anläggningens centrum. Viss kompletterande service så som ytor för reception och annan service kan blir aktuellt.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:


GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-planPDFFastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 4 November 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2018:234 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                             eller til e-post:


Stadsbyggnadskontoret                                        plan@malung-salen.se                             Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                        Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2020-10-14 av