Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Bostäder vid Granfjällsliften

Planområdet är beläget inom Stötens skidanläggning, ca 1 km nordost om Stöten centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsindelning av ett kvarter inom en tidigare antagen detaljplan. Befintlig byggrätt föreslås behållas men användningen ändras från Hotell/lägenheter till Bostäder och Tillfällig vistelse.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:SamrådsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDFFastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 26 Augusti 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2020:329 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:
plan@malung-salen.se
eller
Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2020-07-08 av