Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Ändring Sälen, Söder om Elljusvägen

Området är beläget i sluttningen öster om Sälens centrum. Nu gällande detaljplan har en bestämmelse vilken anger att fastigheten Östra Sälen 8:54 endast kan delas i två fastigheter. Syftet med ändringen är att möjliggöra att befintlig fastighet kan delas i fler än två.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


SamrådsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF


 

 

 

Var vänlig att notera att ändringen av detaljplanen handläggs med begränsat förfarande, vilket innebär att samrådet är det enda tillfället som ges för att lämna synpunkter.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 26 Augusti 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019:712 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:    

plan@malung-salen.se
eller
Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2020-07-08 av