Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Ändring Ravinen, Västra Sälen 8:62

Planområdet är beläget i Sälenfjällen norr om Sälfjällstorget.

Planens syfte är att ändra gällande detaljplan för att medge att en trevåningsbyggnad får uppföras i planens västra del, samt höja byggnadsarean och den tillåtna nockhöjden i planens östra del.

Samtidigt regleras tillfarterna till ravinen och Torggallerian.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


SamrådsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast  26 Augusti 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019:714 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                      plan@malung-salen.se                                  Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                    Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                       Marcus Thorell

Sidan uppdaterad 2020-06-29 av