• Kontakt

Stöten Ranch Norra

Nya personalbostäder och fritidsbostäder planeras på nuvarande ”Stötens camping” inom Stötens skidanläggning.

Området är beläget i Stöten på nordsidan av och vid foten på Granfjällsstöten.

Planförslagets huvudsyfte är att möjliggöra ny bebyggelse i form av personalbostäder och fritidsbostäder på såväl gemensamma som friliggande tomter.

Detaljplanen är utformad med hög grad av flexibilitet för att bl.a. tillgodose olika typer av bebyggelseformer men också för att möjliggöra omflyttning av byggnader från Stöten Stugby till området. Användningen av området som camping upphör helt.


Planförslaget vann laga kraft 2016-03-14.


Plankarta Pdf, 952.9 kB.

Illustrationskarta Pdf, 454.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 65.9 kB.


Sidan uppdaterad 2016-10-25 av