Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Selvägen

Planområdet är beläget i Lindvallen, ca 1km norr om Experium.

Syftet med planförslaget är att tillåta en förändrad fastighetsindelning för fastigheten Västra Sälen 4:52.

Fastigheten är idag obebyggd. Gällande detaljplan anger bostadsändamål i en våning. Planförslaget anger en huvudbyggnad med max 2 våningar per tomt.


Detaljplanen antogs av BN 2017-12-13, § 103

Planförslaget har vunnit laga kraft 2018-01-10.

 

Detaljplanen består av följande handlingar:

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF
Sidan uppdaterad 2018-03-27 av