• Kontakt

Olarsgården - Annex (Ändring av plan)

Ett förslag till detaljplan för Olarsgården – annex har upprättats av Byggteknik AB i januari 2016.

Syftet med detaljplanen är att marginellt öka exploateringsgraden för att bl.a. kunna uppföra bastu i de planerade byggnaderna.

Syftet med planen är också att ändra användningsbestämmelsen till ”B O”, dvs. B=bostäder samt O=tillfällig vistelse.

(När den nyligen upprättade detaljplanen för området togs fram under våren 2015 användes den äldre planbestämmelsen ”K=kontor”, som tidigare omfattat även lokaler för kortare boende såsom hotell, vandrarhem och liknande. Enligt boverkets allmänna råd ska byggnader och lokaler för tillfällig vistelse och konferenslokaler idag betecknas med ”O”.)

Planförslaget handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Samrådet om planförslaget avslutades den 30 mars 2016. Under samrådstiden har enbart synpunkter av praktisk natur inkommit. Inför granskningen har planbeskrivningen korrigerats på

Planen antogs av byggnadsnämnden den 25 maj 2016.

Planen vann laga kraft 2016-06-17


Illustration Pdf, 399.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 3.3 MB.

Plankarta Pdf, 427.3 kB.


Sidan uppdaterad 2016-12-08 av