• Kontakt

Joängets Fjällgård samt del av Joängets Tomtområde

Detaljplanens huvudsyfte är att ändra fastighetsindelningen för vissa fastigheter samt utöka byggrätten för uthus, balkonger och skärmtak. Möjlighet att uppföra ett förråd/skotergarage har också skapats.

Planområdet är beläget i Sälenfjällen i strax norr om Hundfjällets fjällanläggningen. Planområdets areal är ca 3,1 ha.

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra en ändring av fastighetsindelningen för fastigheterna Rörbäcksnäs 41:1, 41:3, 41:4 och 41:5 samt att vägfrågor regleras. Dessutom utökas byggrätten för uthus, balkonger och skärmtak på fastigheterna 41:4 och 41:2 med 30 resp. 60 kvm.

I Planområdets sydvästra del har möjligheten att uppföra ett förråd/skotergarage skapats.


Planförslaget har vunnit laga kraft 2017-03-14

Planhandlingarna består av följande:

Plankarta Pdf, 258.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 762.3 kB.

VA-karta Pdf, 106.6 kB.


Sidan uppdaterad 2017-09-21 av