• Kontakt

Handelscenter Lindvallen

Detaljplan för Handelscenter Lindvallen har upprättats för att möjliggöra en handelsetablering på 10 000 kvm. Handeln är tänkt att inriktas mot de behov som Sälenfjällens turister har så som t.ex. livsmedelshandel.

Planområdet ligger på södra sidan om riksväg 66 innan rondellen vid Lindvallen. Infart till området ska ske via den rondell och infart som idag används av Statoil.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en handelsetablering vid Fjällvägen. Handeln är tänkt att inriktas mot de behov som Sälenfjällens turister har så som t.ex. livsmedelshandel och byggvaror. Detaljplanen styr dock inte vilken handel som får etableras i området. Den totala byggrätten för handeln omfattar ca 10 000 kvm. Planförslaget är upplagt med en huvudgata söder om handelsetableringen så att evetuell utveckling längre österut inte ska begränsas av denna etablering.

Planförslaget har antagits av kommunfullmäktige 25 maj 2015.

Planförslaget vann laga kraft 2015-06-24

Planhandlingarna består av följande:

Plankarta Pdf, 1.4 MB.

Planbeskrivning Pdf, 70.2 kB.

Sidan uppdaterad 2019-09-27 av