• Kontakt

Digernäs 5:5 och 1:45

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra ettablering av ett tomtområde med ett 50-tal fritidstomter.

Planområdet ligger ca 800 meter nordväst om Rörbäcksnäs centrala del och består idag till största delen av skogsmark. En fastighet för permanentboende finns uttagen. Planens syfte är att skapa ytterligare 17 tomter för bostadsbebyggelse. Planbestämmelserna är anpassade för att tillgodose behov som finns vid permanentbosättning. Total byggnadsarea per tomt är 300 m², byggnaderna föreslås få byggas i två våningar och minsta tomtstorlek föreslås till 2500 m².

Planen antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 2017.

Planen vann laga kraft 2017-09-27

Sidan uppdaterad 2019-05-29 av