• Kontakt

Ändring Trollbäcken Mitt

Ett förslag till ändring av del av Detaljplan för Trollbäcken Mitt har tagits fram för att dels ändra byggrättens fördelning och dels att ändra fastighetsbestämmelserna i gällande detaljplan. Högsta byggnadsarea per huvudbyggnad ändras från 220 kvm till 252 kvm. Bestämmelse om minsta fastighetsstorlek tas bort och ersätts med bestämmelse som säger att den totala byggrätten ska fördelas procentuellt efter fastigheternas storlekar.

Syftet med planförslaget är dels att ändra byggrättens fördelning och dels att ändra fastighetsbestämmelserna i gällande detaljplan. I gällande detaljplan anges högsta byggnadsarea per huvudbyggnad till 220 kvm. I förslaget höjs detta till 252 kvm. För att säkra de olika fastighetsägarnas del av byggrätten tas bestämmelse om minsta fastighetsstorlek bort och ersätts med bestämmelse som säger att fastighetsreglering får ske och att den totala byggrätten ska fördelas procentuellt efter fastigheternas storlekar. En följd av bägge dessa anledningar blir att byggrätten i det södra kvarteret även behöver höjas med 295 kvm för byggnadsarean och 175 kvm för bruttoarean. Detta eftersom ett befintligt bygglov finns på en fastighet i kvarteret som därmed styr vilken byggrätt som kvarvarande del av kvarteret måste få med ovanstående fastighetsregleringsbestämmelse.

Planförslaget har varit utställt för samråd 10 november-22 december 2014. Granskningstiden var 9 januari-23 januari 2015.

Planförslaget antogs av byggnadsnämnden den 18 februari 2015.

Planen vann laga kraft 18 mars 2015.

Planhandlingarna består av följande:

Plankarta med ändringsområden Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till plankarta Pdf, 13.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till planbestämmelser Pdf, 13.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till planbeskrivning Pdf, 27.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2015-03-23 av