Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Ändring av del av detaljplan Sälen by, Östra Sälen 5:23

Planområdet är beläget i Sälens by strax öster om Sälenvägen.

Fastigheten är i gällande detaljplan planlagd för handel och bostäder i högst två våningar plus suterräng.Fastighetsägaren Malungshem AB, vill med planändringen möjliggöra för  ytterligare en våning och därmed tillskapa sex nya lägenheter.

Detaljplanen antogs av BN § 63 - 2018-06-28

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-08-06


 

Plankarta m planbeskrivningPDF


 

 

 

Utlåtande, där vi bemöter yttranden från samråd och granskning,finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

 

Sidan uppdaterad 2018-08-21 av