• Kontakt

Ändring Högfjällsområdet

En ändring av detaljplan för Högfjällsområdet är aktuell för att möjliggöra nya hustyper i det vackert belägna området.

Syftet med planändringen är att möjliggöra byggandet av vissa hustyper. Det handlar om att främst öka byggnadsarean för att tillåta större balkonger, men även byggnadsarean för huvudbyggnad ökas med 5 kvm. Vissa ändringar införs också gällande takkupor.

Ändringen består av plankarta och tillägg till planbeskrivning.

Planändringen har varit utställd för samråd 13 augusti - 18 september 2015.

Efter samrådet har vissa skyddsvärda tallar fått en formell planbestämmelse som innebär att träd ej får fällas. Dessutom har övriga skyddsvärda tallar i området fått en bestämmelse som anger att om berörd tall fälls ska denna deponeras inom närbelägen naturmark för att bilda sk. faunadepå, vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Ett E-område har införts för befintligt vattenverk och administrativa bestämmelser om vilkorade bygglov i förhållande till vatten och avlopp har tagits bort. Området har idag kommunalt vatten och avlopp.


Planförslaget vann laga kraft 2016-02-02

Plankarta Pdf, 548.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 286.1 kB, öppnas i nytt fönster.Sidan uppdaterad 2016-12-08 av