• Kontakt

Ändring av detaljplan - Stöten Personalbostäder, Södra

Planområdet är beläget ca 1000 meter nordväst om Stöten centrum.

Ändringens syfte är att flytta fram genomförandetiden för den del av detaljplanen som idag omfattar fastigheten Transtrands Kronopark 1:465.
Parallellt med nu aktuell planändring pågår en planändring för Transtrands Kronopark 1:426 och 1:427 inom detaljplanen Kullen och Backen vilken innebär en föreslagen höjd byggrätt och därmed en ökad vattenförbrukning. Idag finns begränsad kapacitet i vattenverket för att ansluta ny bebyggelse utöver nollalternativet (utbyggda planer och laga kraftvunna planer). Med anledning av detta föreslås att genomförandetiden för den obebyggda delen av Detaljplan för Stöten personalbostäder, södra flyttas fram till en tidpunkt då en ny förstärkt vattenförsörjning kan tas i bruk. Återstående byggrätt inom rubricerad detaljplan föreslås användas för exploatering inom fastigheterna Transtrands Kronopark 1:426 och 1:427.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2020-03-26

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-05-01


Plankarta m beskrivning Pdf, 1014.8 kB.





Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad 2020-05-06 av