Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kommunens planarbete

Behovet av planering har funnits länge. Allt sedan människan blev bofast och började bilda byar och städer har samhället blivit mer komplicerat. För att samhällen, kommuner, län och regioner ska utvecklas på ett bara sätt måste det finnas planering.

Kommunens planarbete handlar om hur kommunens mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och verksamheter. Hur detta ska gå till regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken. Lagen syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor och djurlivet.

Kommunen har planmonopol vilket innebär att det bara är kommunen som kan besluta om en plan ska upprättas. De planer som kommunen upprättar är:

Översiktsplan som omfattar hela kommunen, eller delar av kommunen
Detaljplan som reglerar ny sammanhållen bebyggelse eller nu enstaka byggnad som får betydande inverkan på omgivningen
Områdesbestämmelser som införs inom begränsade områden utan detaljplan.

Du som medborgare har alltid möjlighet att påverka pågående planering. Du har rätt att lämna synpunkter på de förslag som du berörs av. Synpunkterna ska du lämna in skriftligt till Stadsbyggnadskontoret innan sista datum för planen. De planer som vi arbetar med just nu hittar ni under: pågående planer.

Läs mer om planprocessen och hur och när du kan påverka här

Läs mer om pågående planering här

För mer information kan du kontakta Stadsbyggnadskontorets planavdelning.

Sidan uppdaterad 2019-06-12 av