• Kontakt

Om du störs av fåglar

Vilda fåglar uppskattas av många människor, medan andra upplever fåglarna som störande, då de på olika sätt kan ställa till med problem med oljud eller avföring. Det kan också kännas obehagligt med stora flockar med fåglar som samlas. Det är framförallt under häckningsperioden, mellan mars och juni, som fåglarna upplevas som mycket störande.

Fastighetsägaren har ansvaret

Det är enligt Miljöbalken (9 kap) fastighetsägarens ansvar att förebygga störningar från fåglar. Den som är fastighetsägare bär därför huvudansvaret för att lösa problemet med störande fåglar och måste skapa en omgivning som inte lockar till sig fåglar och skadedjur i onödan.

Du som bor i hyreshus och blir störd av fåglar ska därför i första hand vända dig till fastighetsägaren.

Åtgärder mot oönskade fåglar

Om det finns ett problem med att det samlas många fåglar på en fastighet eller att dessa bygger bon på olämpliga platser, kan visa åtgärder göras för att minska/åtgärda problemet. Nedan ges några tips på vad du som fastighetsägare kan göra.

Bästa sättet är att försvåra för fåglarna att bygga bo på din fastighet. Efter upprepade misslyckade försök att bygga bon och föda upp ungar kommer fåglarna självmant att söka sig till annat håll.

  • Samarbete gärna med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten.

  • Hindra fåglarna från att bygga bo och häcka på olämpliga platser på fastigheten. Du kan till exempel sätta upp nät eller liknande vid öppningar intill exempelvis tak och skorstenar. Vid behov kan du ta hjälp av ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning.

  • Minska tillgängligheten på bomaterial genom att hålla gårdar och gröna ytor rena från pinnar och kvistar och försök få bort fjolårsbon och årets påbörjade bon innan äggläggningen.

  • Om fåglarna kommit igång med bobyggandet återstår borivning. En översyn bör ske varje vecka eftersom fåglarna kan försöka bygga nya bon under häckningsperioden. Nedrivning av bona är endast tillåtet innan själva äggläggningen. Borivning är ofta ett bra sätt att störa häckningen på, och få fåglarna att söka sig någon annanstans.

  • Mata gärna fåglar, men gör det på ett klokt sätt. Använd fröautomater och fågelbord som är anpassade för småfåglar. På det sättet undviker du att mata de större fåglarna som ofta är de som upplevs som störande.

  • Som hyresvärd kan du informera de boende om att all matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset. Anledningen är att även större fåglar lockas till fastigheten.

  • Var noggrann med avfallshanteringen. Detta betyder stängda soptunnor, komposter, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester kan förekomma.

Exempel på metoder för att avskräcka fåglarna

Ögonatrapper: Ögonatrapper går att göra själv. En cirkelrundplatta med en diameter på ca 1 decimeter. Plattan målas på bägge sidor med en svart pupill och en gul/orange iris. De hängs upp i buskar, träd, verandor etc. och hängs två och två för att på så sätt efterlikna ett rovdjur.

Skrämselballonger: Färgglada ballonger med påmålade ögon, ska efterlikna rovfåglar.

Reflekterande skyltar, remsor och blåa band: Det sägs att skator skyr blå färg, därför kan blåa band skrämma bort skatorna. Reflekterande remsor ska ha samma effekt, plus att de ger i från sig ett skrämmande ljud för fågeln i vinden. Uppsättning av roterande, störande skyltar (vindpåverkan med störande reflexer/färger och ljud som effekt) kan även de hjälpa att hålla borta fåglarna.

Leksaksormar: Placera leksaksormar inom synhåll och ganska nära den plats fåglarna brukar sitta/vara. Flytta dessa dagligen eftersom fåglarna annars genomskådar tricket.

Rovfågelsiluetter: Skär ut en svart siluett av en sparv eller duvhök i deras naturliga storlek. Placera en balansvikt mitt på så att fågeln håller sig upprätt när den hänger i träd, buskar verandor etc.

Uvbulvaner: Finns att köpa i många jaktbutiker och fiskebutiker. Dessa kan placeras på huset.

Vad kan miljökontoret göra?

Miljökontoret har ingen möjlighet att göra något åt störande fåglar under häckningsperioden, eftersom det är ett normalt inslag under en begränsad tid på året då fåglar och bon är fredade.

Om du störs av fåglar under häckningsperioden kan du få råd och information av miljökontoret om hur man kan begränsa problemet till nästa säsong eller vad fastighetsägaren har för möjligheter till åtgärder under häckningsperioden.

Om en fastighetsägare inte sköter sitt ansvar enligt Miljöbalken, och det som kallas för en olägenhet för människors hälsa uppstår, kan Miljönämnden förelägga denne att vidta nödvändiga åtgärder. Detta kan exempelvis handla om att upprätta en bättre avfallshantering så inte fåglar och/eller skadedjur lockas till fastigheten i onödan.

En störningsanmälan kan lämnas till Miljönämnden, en bedömning görs då av om det föreligger en olägenhet enligt 9 kap. 3 § Miljöbalken. En avgift kan komma att tas ut för handläggningen av ärendet.

Sidan uppdaterad 2018-09-14 av