• Kontakt

Radon

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara, men är på lång sikt en hälsorisk. Detta kan förebyggas genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låga som möjligt.

Som fastighetsägare kan du kontakta miljökontoret för rådfrågning om du funderar på att utföra en radonmätning eller om du har funderingar angående resultatet.

Radonbidrag

2018 återinfördes radonbidraget. Bidraget täcker 50 procent av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna upp till 25 000 kronor och söks hos länsstyrelsen.

För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras. Bidrag lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 Bq/m3. Arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.

> Boverket - mer information om bidraget. Länk till annan webbplats.

Vad är radon?

Radon är radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radon mäts i enheten "Becquerel per kubikmeter inomhusluft" (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

Riktvärdet för radon i befintliga bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m3, uttryckt som årsmedelsvärde.

Är radon farligt?

Radondöttrar kan fastna på damm som följer med inandningsluften ner i lungorna, där de orsakar skada på vävnaderna. Vid långvarig exponering finns en ökad risk för lungcancer, om du eller någon annan i bostaden röker ökar risken markant. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon i bostäder cirka 500 lungcancerfall årligen.

Var finns radon?

Radon i bostäder och lokaler kan komma från tre olika källor:

  • marken under och runt om huset
  • byggmaterialet
  • dricksvattnet

Radon i byggnadsmaterial

Byggmaterial som är baserad på sten (exempelvis betong, tegel och lättbetong) innehåller radium och avger därför radon. Vanligtvis är radiumhalten så låg att radonavgången är betydelselös, men det finns undantag. Alunskifferbaserad lättbetong, även kallad blåbetong, är ett sådant undantag. Blåbetongen användes mellan 1930-talet till 1970-talet. Finns det blåbetong i ytter- och innerväggar samt bjälklag kan radonhalten uppgå till 1000 Bq/m3. Dagens byggmaterial tillverkas utan hög radiumhalt och utgör därmed ingen hög radonrisk.

Radon i dricksvattnet

Den kommunala dricksvattenleverantören, Malung-Sälens kommun är det Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas), tar regelbundna vattenprovet för att garantera bra kvalité på dricksvattnet innan det når hushållen.

Vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla höga halter radon, radon kan även förekomma i grävda brunnar. Vid spolning av radonhaltigt vatten avgår gasen till inomhusluften, vilken vi andas in och på så sätt innebär det en ökad hälsorisk. Enda sättet att säkerställa att dricksvattnet är fritt från radon är att skicka in ett vattenprov för analys till ett ackrediterat laboratorium. I Malung-Sälens kommun finns den typ av bergart som kan avge radon främst i de södra kommundelarna.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar den som äger en enskild brunn att ta vattenprover minst vart tredje år.

Enligt Livsmedelverkets föreskrifter är gränsen för tjänligt dricksvatten 100 Bq/l. Nivåer på över 1000 Bq/l innebär att vattnet är otjänligt som dricksvatten. Livsmedelsverkets gränsvärde gäller för vattenverk som tillhandahåller mer än 10 m3 vatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.

Även om du inte omfattas av livsmedelverkets föreskrifter kan deras gränsvärden användas som riktvärden. Miljökontoret rekommenderar att man som fastighetsägare vidtar åtgärder för att minska radonhalten i dricksvattnet om resultatet går över ovan nämnda gränsvärden.

Om det förekommer radon i dricksvattnet på nivåer över 1000 Bq/l finns risk för att det även finns i inomhusluften. Radonmätning rekommenderas därför även utföras av inomhusluften.

Radon i mark

Markradon kan ge upphov till mycket höga radonhalter i inomhusluften. Radonet från marken transportera in i bygganden med jordluft, som sugs in genom otätheter i grundkonstruktionen.

När bör man mäta radon?

  • Om du inte känner till radonhalten i ditt hus.
  • Vid husköp. Radon räknas inte som ett dolt fel, vilket innebär att du som köpare måste ta reda på om huset har radonproblem. Säljare och mäklare har en skyldighet att upplysa om eventuella radonproblem som de känner till. Kan ingen mätning redovisas kan du begära att köpekontraktet innehåller en paragraf som ger dig rätt att mäta i efterhand samt säger hur kostnaden för eventuell sanering ska fördelas.
  • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus.
  • Vid förändring av ventilation och uppvärmningssystem.

Det är fastighetsägaren (ex hyresvärden eller bostadsrättsföreningen) eller den som driver verksamhet som har ansvaret att på eget initiativ mäta radon, och vid behov vidta åtgärder. Miljökontoret bedriver tillsyn och kontrollera att radonarbetet i byggnader så som flerbostadshus, skolor och förskolor.

Mät mellan 1 oktober och 30 april

Då radon är en gas som varken har lukt eller färg, är mätning det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus, lokal eller i vatten.

Radonvärdet i inomhusluften varierar över tid, både över dygnet och året. Variationerna beror på hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar, men kan även bero på andra saker. Det är därför viktigt när radonmätningen utförs. För att en mätning ska vara tillförlitlig ska den utföras under eldningssäsongen, som normalt är från 1 oktober till 30 april. Det är då självdragsventilationen är som mest effektiv. Mättiden ska vara minst två månader, gärna längre. Ju längre mättid, desto noggrannare blir radonmätningen.

En mätning går normalt till så att ett mätpaket med 2-3 dosor skickas direkt till bostaden och ni själva placerar ut mätdosorna. Instruktioner följer med i paketet.

Åtgärder

För att kunna vidta lämpliga åtgärder måste du veta varifrån radonet kommer ifrån. Anlita en konsult som är specialiserad på radon för att undersöka vad som orsakar de förhöjda radonhalterna och som kan föreslå anpassade åtgärder.

> Lista över konsulter som genomfört Strålsäkerhetsmyndighetens teoretiska utbildning om radonåtgärder. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2020-11-11 av