• Kontakt

Ekonomibyggnader

Reglerna för ekonomibyggnader är komplicerade då det är en helhetsbedömning av byggnadens karaktär, verksamhetens omfattning och art vilket gör det svårt för byggnadsnämnden att göra en bedömning i förväg huruvida en byggnad är en ekonomibyggnad eller inte. Här finns beskrivet några riktlinjer som ska tas med vid bedömningen

Vad är en ekonomibyggnad?

Med ekonomibyggnad avses byggnader som är avsedd för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring.

  • Byggnaden skall omedelbart sammanhänga med den avsedda näringen
  • Byggnaden får inte anses ingå i självständigt företag såsom till exempel mejeri, slakteri, konserveringsfabrik, stall för travverksamhet, sågverk, växthus eller liknande.

Enligt praxis har uttalats att det måste bli fråga om en helhetsbedömning där man beaktar:

  • Byggnadens karaktär
  • Verksamhetens art
  • Verksamhetens omfattning
  • Verksamhetens anknytning till näringen

Bygglovsfria ekonomibyggnader

Utanför område med detaljplan krävs inte bygglov för att uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring.

Bygglovspliktiga ekonomibyggnader

Inom område med detaljplan är ekonomibyggnader bygglovspliktiga.

Om en ekonomibyggnad tas i anspråk eller inreds helt eller till viss del för annat ändamål än för jord- eller skogsbruksnäring blir ändringen bygglovspliktig (till exempel om en byggnad som byggts som ekonomibyggnad börjar användas helt eller delvis för privata ändamål).

Ekonomibyggnader och strandskydd

Trots att ekonomibyggnader i de flesta fall är undantagna från strandskyddet kan du bland behöva söka dispens enligt miljöbalken 7 Kap. 16 §.

Ekonomibyggnader vid större vägar

Ekonomibyggnader som ska uppföras vid allmän väg ska iaktta det byggnadsfria avståndet som gäller.

Sidan uppdaterad 2019-05-29 av