Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Sotning

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utföres.

Sotning och brandskyddskontroll

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandkontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag - sotning och brandskyddskontroll.

Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på den egen fastigheten.

Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet.

Har du frågor om vad som krävs för att sota själv, vänd dig till räddningstjänsten

Sotning
Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Imkanalen, köksfläkten och ventilationssystemet omfattar inte längre av kravet på sotning. Imkanalen behöver rengöras med jämna mellanrum, men ansvaret ligger hos fastighetsägaren.

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontrollen får endast göras av den som är utsedd av kommunen att utföra brandskyddskontrollen. Syftet med brandskyddskontrollen är att tidigt upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Brandskyddskontroll skall ske med intervaller som räddningsverket har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 3 eller 6 år.

"Texten är hämtad ur foldern nya regler för sotning från Räddningsverket"

Sotare i Malung-Sälens kommun
Malung-Sälen Sotning och ventilation ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tel. 0280-122 77

Taxor sotning och brandskyddskontroll

Alla taxor är inklusive moms.

Taxa för sotning, till och med 2018.06.30

 • Värmepanna, fast bränsle – 316 kronor.
 • Värmepanna, olja – 245 kronor.
 • Öppen spis med insats, braskamin – 217 kronor.
 • Lokaleldstäder, vedspis – 241 kronor.
 • Lokaleldstäder, övriga – 193 kronor.

Dammsugning kan förekomma.

Grundavgift tillkommer:

 • Fast boende – 262 kronor.
 • Fritidshus – 359 kronor.

Taxa för brandskyddskontroll, till och med 2018.06.30

 • Helårsbebott hus med en eldstad – 1.002 kronor.
 • För ytterligare eldstad ansluten till samma skorsten – 321 kronor.
 • För ytterligare eldstad ansluten till annan skorsten – 721 kronor.
 • Fritidshus med en eldstad – 1.166 kronor.
 • För ytterligare eldstad ansluten till samma skorsten – 321 kronor.
 • För ytterligare eldstad ansluten till annan skorsten – 721 kronor.

Dokument

Ansökan egen sotningPDF

Sotnings- och brandskyddskontroll fristPDF

Sidan uppdaterad 2017-11-30 av