Logotyp för Malung-Sälens kommun

Stjärnvägen Öster

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare bostäder och handel mellan skidorterna Tandådalen och Hundfjället. Bebyggelsen omges av naturstråk och lokalgator genom planområdet.

I norr gränsar detaljplanen till Fjällvägen och i söder till befintlig bebyggelse. Väster om planområdet ligger en verksamhetsanläggning med bland annat ett ställverk. I öster angränsar planen till Kalvtjärnsvägen.

Genom att tillåta en tätare bebyggelsekaraktär med möjlighet för handel och restauranger så ges Stjärnvägen förutsättning till att bli ett trevligt och tryggt gångstråk där besökaren har nära till det mesta. Stjärnvägen dras om inom plankartans sträckning för att möjliggöra för ny bebyggelse på båda sidor om vägen. Inom området finns en befintlig bostadsfastighet som bevarar samma planbestämmelser som gällande detaljplan för området redogör. Angöring till området kommer ske från Stjärnvägen.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 25 Maj 2023. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2020:3 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Johan Sandgren

5 Juni 2023