Logotyp för Malung-Sälens kommun

Industriområde Moravägen

Planens syfte är att skapa ett industriområde för ca 15-20 industrifastigheter med en sammanlagd areal på ca10 ha, samt ett område för 20 bostadstomter.

Detaljplanen antogs i KF* : 2022-11-21

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2022-XX-XX


Uppdaterad plankarta och planbeskrivning inför antagande kommer inom kort.

Plankarta Pdf, 973.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 207.9 kB.

Illustrationskarta Pdf, 876.6 kB.

Riskbedömning Pdf, 2 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 690.7 kB.

VA-karta Pdf, 857.1 kB.

Dagvattenutredning del 1 Pdf, 1.7 MB.

Dagvattenutredning del 2 Pdf, 3.2 MB.

Kartbilaga framtida dagvattenhantering Pdf, 1.1 MB.


Utlåtandet finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.

* Kommunfullmäktige

8 December 2022