Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Förtätning Västra Sälen 3:125 & del av 3:3

Syftet med planen är att förtäta i första hand befintligt bebyggelseområde med nya bostäder.

Inom nu aktuellt planområde gäller i huvudsakligen ”Detaljplan Västra Sälen 3:3”, laga kraft 2013-09-23. Markägarna har framfört önskemål om att utöka del av Olarsängen som ligger i anslutning till Sälfjällstorget, Lindvallen genom en förtätning av befintligt område med förändring av ursprunglig prickad mark samt mindre ökning av befintlig byggrätt. Slutligen vill markägaren generalisera markanvändningen från ”Hotell alternativt Stugby” till att inkludera bostäder ”B” och en ny detaljplan har därför tagits fram.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


Samrådsinformation Pdf, 1 MB.

Plankarta Pdf, 602.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.6 MB.

Va-plan Pdf, 211.6 kB.

Grundkarta Pdf, 647.7 kB.

Undersökning miljöpåverkan Pdf, 1.2 MB.


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 12 April 2022. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2021:273 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Ronja Backsell

Sidan uppdaterad: 2022-03-18