Logotyp för Malung-Sälens kommun

Elverket i Malung

Syftet med den nya detaljplanen är i första skedet att möjliggöra en utökning av elverkets fastighet för att öka lagerytan och skapa utrymme för en lastbil med släp. Den nya detaljplanen ska även möjliggöra för eventuell framtida byggnation av elverk och där till samhörigt ändamål, såsom ställverk etc.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


Samrådsinformation Pdf, 904.6 kB.

Plankarta Pdf, 387.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 674.1 kB.

Grundkarta Pdf, 313 kB.


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 25 November 2021. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2021:246 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Johan Sandgren

6 Juli 2022