Logotyp för Malung-Sälens kommun

Bostäder söder om lift 303, Lindvallen

Planområdet är beläget söder om Söderåstorget i Lindvallen, direkt invid stolsliften Express 303.

Planförslaget möjliggör att exploatera området med nya lägenheter och därmed tillvarata det liftnära läget. Planförslaget medför en möjlighet till ca 40-45 nya lägenheter.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


Samrådssinformation Pdf, 391.8 kB.

Plankarta Pdf, 257.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.

VA-plan Pdf, 297.4 kB.

Naturvärdesinventering Pdf, 451.2 kB.


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 4 Oktober 2021. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2020:504 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Ronja Backsell

29 Maj 2023