Logotyp för Malung-Sälens kommun

Barbrobacken

Ett förslag till detaljplan på ca 5,3 ha omfattande i huvudsak fastigheterna Barbrobacken 2:1, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9 och 2:10 är föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare enligt PBL 5:11.

Planområdet är beläget strax öster om riksväg 66 och i de södra delarna av Lima. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av bostäder för permanentboende och samtidigt beakta en möjlig framtida järnvägsdragning i nordsydlig riktning öster om planområdet.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


Samrådsinformation Pdf, 914.2 kB.

Plankarta Pdf, 528.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 883.3 kB.


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 4 Oktober 2021. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2020:504 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare:

29 November 2022