Logotyp för Malung-Sälens kommun

Aktivitetscenter Klabbvägen

Idag bedrivs i mindre omfattning uthyrning av turistboende inom fastigheten Västra Sälen 8:44. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till att utveckla verksamheten inom området med café, restaurang, reception för aktivitets-förmedling samt mindre butik för uthyrning och försäljning av friluftsutrustning.

Den del av fastigheten som är tänkt för ny bebyggelse är redan idag bebyggd eller har tidigare varit bebyggd med mindre byggnader som har flyttats/kommer att flyttas till nya platser utanför detaljplaneområdet.

Detaljplanen ska upp för antagande i MSN*: 2023-04-26

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2023- XX -XX

Plankarta Pdf, 323.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.

*Miljö &-Stadsbyggnadsnämnden

5 Juni 2023