Logotyp för Malung-Sälens kommun

Upphävande av detaljplan för Huden 1,2 & 3, Grönland 61:7 samt del av Grönland 61:4

Aktuella fastigheter har i gällande detaljplaner användningsbestämmelserna industri samt reningsverk. Då användnigen inte längre är aktuell för platsen är syftet med upphävandet att ta bort användningsbestämmelserna. När upphävandet vinner laga kraft blir berörda fastigheter utan detaljplan, vilket innebär att hittillsvarande byggrätter upphör att gälla.

Pågående markanvändning kan fortgå, dock kan inga åtgärder som kräver lov, plan eller andra tillstånd inom området komma till stånd utan prövning. På platsen bedrivs nu förberedelser inför kommande sanering av marken.

Detaljplanen upphävdes av MSN §68: 2019-06-20

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-07-16

Plankarta Pdf, 289.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 951.1 kB.

8 December 2022