Logotyp för Malung-Sälens kommun

Nissvägen , Östra Utsjö 39:7

Planområdet är beläget i Grimsmyrheden ca 1,5 km sydväst om centrala Malung.

Planens syfte är att möjliggöra bostad- och småindustri på ett område som idag är planlagt som grönområde. Området är bebyggt med en förrådsbyggnad med tidsbegränsat bygglov.

Detaljplanen antogs av MSN § 25 : 2020-02-20

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-03-27

Plankarta Pdf, 133.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 543.2 kB.

Fastighetsförteckning och utlåtande  finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

1 April 2023