Logotyp för Malung-Sälens kommun

Ändring av detaljplan - Stöten Centrum Lgh-hotell.

Planområdet är beläget vid Soltorget i Stötens skidanläggning.

Parallellt med nu aktuell planändring pågår planläggning vid Soltorget öster om Stöten centrum (detaljplan för Ski Lodge vid Soltorget i Stöten) som syftar till att möjliggöran anläggandet av en ny Ski Lodge. Planläggning pågår även för uppförande av en livsmedelsbutik i anslutning till Stöten centrum. Den nya Ski Lodgen och livsmedelsbutiken kommer att medföra ett ökat behov av vattenförsörjning. Idag finns begränsad kapacitet i vattenanläggningen för att ansluta ny bebyggelse.

Rubricerad planändring syftar till att flytta fram genomförandetiden för obebyggda delar inom detaljplan för Stöten centrum Lägenhetshotell, som omfattar del av fastigheten Transtrands Kronopark 1:127, för att kunna använda outnyttjad byggrätt i de två ovanstående planprojekten. Byggrätten som återstår inom Detaljplan för Stöten Centrum Lägenhetshotell föreslås kunna utnyttjas från och med 2025-01-01, då vattenkapaciteten förväntas vara tillräcklig.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2020-03-26

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-05-01

Plankarta m beskrivning Pdf, 816.3 kB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

2 Juni 2023