Logotyp för Malung-Sälens kommun

Ändring av del av detaljplan Sälen by, Östra Sälen 5:23

Planområdet är beläget i Sälens by strax öster om Sälenvägen.

Fastigheten är i gällande detaljplan planlagd för handel och bostäder i högst två våningar plus suterräng.Fastighetsägaren Malungshem AB, vill med planändringen möjliggöra för ytterligare en våning och därmed tillskapa sex nya lägenheter.

Detaljplanen antogs av BN § 63 - 2018-06-28

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-08-06

Plankarta m planbeskrivning Pdf, 801.2 kB.


1 April 2023