Logotyp för Malung-Sälens kommun

Ändring av del av detaljplan- Ravinen.

Planområdet är beläget vid Sälfjällstorget i Lindvallen.

Ändringen syftar till att möjliggöra för en något större bruttoarea för att redan tillåten höjd samt byggnadarea ska kunna nyttjas fullt ut. För att möjliggöra en inglasad uteplats krävs även en mindre höjning av byggnadsarean.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2020-03-26

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-05-01

Plankarta Pdf, 2.9 MB.

Planbeskrivning Pdf, 49.8 kB.

Genomförandebeskrivning Pdf, 30.3 kB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

8 December 2022