Logotyp för Malung-Sälens kommun

Naturvård

I Malung-Sälens kommun finns vidsträckta områden av säregen natur. Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna ansvar för naturvården i kommunen.

Inventering av flodpärlmusslor.

Kommunens naturvårdsarbete

Kommunen arbetar t.ex. med bildande av kommunala naturreservat samt bidrar med lokal kunskap vid olika projekt såsom vägbyggen, bostadsbyggande osv. Dessutom får kommunen alltid yttra sig när länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen vill bilda naturreservat eller biotopskydd.

Kommunen arbetar med egna naturvårdsrelaterade projekt, det kan till exempel vara arbete med åtgärdsprogrammen för hotade arter eller biologisk återställning av vattendrag.

Varje år delar Naturvårdsverket ut pengar för lokala naturvårdsfrämjande projekt, så kallat LONA-bidrag.


Ett exempel på LONA-bidrag är upprustning av vandringsleder, framtagande av informationsmaterial, utbildningar relaterade till naturvård eller restaurering av olika naturtyper. Både kommuner och föreningar/intresseorganisationer kan söka pengarna som fördelas och beslutas av länsstyrelsen. Alla ansökningar måste dock gå via kommunen eftersom det alltid är kommunen som är huvudman.

Malung-Sälens kommun är huvudman för de kalkningsinsatser som årligen genomförs i flera av kommunens sjöar och vattendrag.

Totalt sprids det mellan 3 500 och 4 500 ton kalk per år i 18 olika åtgärdsområden. Kalkningen finansieras till största delen via statsbidrag som varje år söks hos Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.

Varför kalkas våra vatten?

Nedfall av försurande ämnen från mänskliga luftutsläpp av svavel och kväve har medfört biologiska skador i många sjöar och vattendrag i Sverige. Sedan 1970-talet har utsläppen minskat och följaktligen har även försurningen minskat i våra vatten.

Kalkningen av sjöar och vattendrag syftar till att förbättra den försurade livsmiljön och på så vis minska de negativa effekter som denna miljö har på många organismer. Framförallt påverkar försurningen reproduktionen negativt hos många organismer som inte är anpassade till surt vatten.

I Dalarna har kalkningen pågått ända sedan slutet av 1970-talet. Kalkningen sker både i sjöar och vattendrag men även på omkringliggande våtmarker. I sjöarna sker kalkningen i huvudsak med båt medan våtmarkskalkningen uteslutande utförs med helikopter. Dessutom finns sju så kallade kalkdoserare utplacerade runt om i kommunen. Dessa kalktorn sprider kalk kontinuerligt i vattendragen de står vid så fort det är isfritt.

Vattenprovtagning och elfiske

Effekterna av kalkningsinsatserna kontrolleras årligen genom vattenprovtagningar samt provfisken i sjöar och vattendrag. Vattenprovtagningen utförs i samband med högflöden under hela året och det tar ungefär en vecka att provta alla berörda vattendrag.

Provfiskena utförs under augusti varje år och tar ungefär en månad att genomföra. Ett 30-tal vattendrag elfiskas med utbildad personal från kommunen och varje fångad fisk mäts och artbestäms för att sedan släppas tillbaka i vattendraget.

​Det genomförs också årliga provfisken för att analysera kvicksilverhalter i fisk. Analyserna görs på gädda och abborre som fångas under vinter respektive sommar.

I juni 2022 startade arbetet med att restaurera Stora Tandån i norra kommundelen.

Sidan är under uppbyggnad

Sidan är under uppbyggnad

Varje år delar Naturvårdsverket ut pengar för lokala naturvårdsfrämjande projekt, så kallat LONA-bidrag.


Ett exempel på LONA-bidrag är upprustning av vandringsleder, framtagande av informationsmaterial, utbildningar relaterade till naturvård eller restaurering av olika naturtyper. Både kommuner och föreningar/intresseorganisationer kan söka pengarna som fördelas och beslutas av länsstyrelsen. Alla ansökningar måste dock gå via kommunen eftersom det alltid är kommunen som är huvudman.

Fakta om LONA

Vem kan söka: Kommuner och föreningar

Hur mycket bidrag får man: Upp till 50 % av åtgärdens värde kan betalas av LONA. Resterande del får den sökande stå för själv genom annan finansiering men egen nedlagd tid kan också räknas som medfinansiering. D.v.s, det finns inget krav på kontantinsats.

Vad kan man söka för: Kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag, områdesskydd, vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö, restaurering av områden, informationsspridning.

När kan man ansöka: Varje vinter för fördelning under våren.

Hur länge kan ett projekt pågå: Upp till fyra år.

Vad gör kommunen i LONA-projekten: Kommunen bidrar med hjälp vid ansökningar och administrativ hjälp/projektledning under projektets gång. Det är kommunen som är huvudman för alla projekt men tanken är att det är lokala aktörer som ska vara drivkraften bakom projekten.

Kontaktperson:

Gisela Åberg
Miljökontoret
gisela.aberg@malung-salen.se
0280-186 87

Mer info finns här:
https://www.naturvardsverket.se/lona Länk till annan webbplats.

29 Januari 2023