Logotyp för Malung-Sälens kommun

Livsmedel

Livsmedelskontroll är ett av Miljö- och stadsbyggnadsnämndens tillsynsområden. Nämnden kontrollerar att du som livsmedelsföretagare uppfyller lagstiftningens krav på säkra livsmedel.

Registrera din verksamhet

De flesta livsmedelsföretag och verksamheter ska registreras hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden. I samband med att du registrerar din verksamhet Word, 94.5 kB. vill vi gärna ha information om vilken typ av verksamhet det är, vilka livsmedel du ska hantera och hur mycket du tror att du kommer att sälja.

Riskklassning

Baserat på din livsmedelshantering görs en riskklassning. Denna avgör hur ofta din verksamhet ska kontrolleras och vilken årlig avgift du ska betala för kontrollen.

Kontroll av verksamheten kan ske på flera olika sätt. Vid en inspektion kommer miljökontorets inspektörer oanmält. Detta är den typ av kontroller som utförs oftast då de ger en bra bild av hur verksamheten fungerar. Kontroll kan även ske föranmält, till exempel när du precis har startat din verksamhet eller när inspektörerna vill kontrollera något särskilt.

Livsmedelslokalen ska vara utformad och anpassad till den hantering du har. Den ska hållas ren och vara i gott skick. Det är du som livsmedelsföretagare som ska bedöma om lokalen är lämplig för din tänkta livsmedelshantering.

Allmänna krav

Lokalens utformning och inredning ska göra det möjligt att sköta all hantering av livsmedel på ett hygieniskt sätt.

Här är några saker att
tänka på:

 • Ytor ska vara gjorda av material som är släta, täta och lätta att rengöra. Exempel på lättskötta material är rostfritt, kakel och klinkers.
 • Bänkar och hyllor ska antingen sluta tätt mot golv och väggar, eller vara byggda så att man lätt kommer åt att göra rent under och bakom inrdening
 • Skadedjur ska inte kunna ta sig in i lokalen.
 • Det ska finnas tillräckligt med beredningsytor, utrymme för varumottagning och för förvaring, så som lager, förråd, kylar och frysar. Lämplig utrustning för exempelvis nedkylning och varmhållning.
 • Det ska också finnas tillgång till varmt och kallt rinnande vatten. Särskild plats för handtvätt med rinnande vatten, flytande tvål och pappershanddukar.
 • En särskild toalett för livsmedelspersonalen för att minska risken för smittspridning av bakterier och virus
 • Diskning ska ske i ett separat diskutrymme.
 • Ventilationen ska vara anpassad efter verksamheten.
 • Kemikalier och städutrustning ska förvaras skiljt från livsmedel.
 • Sopor ska förvaras övertäckta och åtskilda från livsmedelshanteringen. Kom ihåg att sortera ut de avfall som går.
 • Genererar livsmedelsverksamheten en större mängd fett, ska en fettavskiljare vara installerad. Tänk på att tömning ska ske kontinuerligt. Placeringera fettavskiljaren i separat utrymme väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel.

  Kontakta Vamas för mer info för just din verksamhet gällande avfall och fettavskiljare Länk till annan webbplats.

Bra flöde

För att det ska vara lätt att arbeta och för att förhindra att livsmedel förorenas är det viktigt att ha ett bra flöde genom hela lokalen och i varje enskilt utrymme. Tänk till exempel på att smutsig disk och avfall inte transporteras genom beredningsutrymmen där oförpackade livsmedel hanteras. Omklädningsrummet bör vara placerat så att det går att byta om till arbetskläder innan man kommer in i köket.

Vid renovering

Meddela Miljökontoret när en verksamhet förändras eller renoveras. Om renoveringen av livsmedelslokalen är stor och involverar bland annat ändring av ventilationen, och/eller bärande väggar ska Stadsbyggnadskontroet kontaktas för ev. anmälan om bygglov.

Kom ihåg att vid nybyggnation och installation av bland annat ventilation, ska en brandskyddskontroll och besiktning göras. Kontakta auktoriserad sotare för kontroll.

Ta hjälp av din branschorganisation

Känner du dig osäker på vad som gäller för din livsmedelslokal kan du ta hjälp av en konsult eller från din branschorganisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill starta eller driva en livsmedelsverksamhet måste den registreras hos Miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan du öppnar eller påbörjar verksamheten.

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat. Företaget kan vara privat eller offentligt och kan drivas med eller utan vinstintresse. Avgörande är om det kontinuerligt sker ett utsläppande av livsmedel på marknaden.

Livsmedelsföretag finns inom hela kedjan, från jord till bord, det vill säga från primärproducenter, exempelvis ett lantbruksföretag som odlar olika grödor, till en restaurang eller butik.

Registrering

För att bedriva livsmedelsverksamhet måste verksamheten vara registrerad innan du öppnar eller påbörjar verksamheten. Har verksamheten egen dricksvattenanläggning måste även det registreras.

Registreringen är en enkel process där du via en blankett anmäler till miljökontoret Word, 94.5 kB. att du ska starta en verksamhet. Verksamheten får påbörjas 14 dagar efter det att anmälan har kommit in till nämnden.

Om verksamheten startar innan du gör en anmälan om registrering eller godkännandet är klart kan företaget behöva upphöra eller betala en sanktionsavgift, alltså en straffavgift.

Vilka regler gäller för livsmedelsföretag?

Nästan alla regler på livsmedelsområdet har EU-bakgrund, det vill säga de är utarbetade inom EU och gäller inom hela EU. Det innebär att lagstiftning i princip är densamma i Sverige som i exempelvis Slovenien eller Italien.

Reglerna är inriktade på mål som ska uppnås och går inte in på detaljer. Reglerna är flexibla. Det betyder att de i många fall ger företagen möjlighet att välja olika vägar för att uppnå målen. Det är dock alltid livsmedelsföretagarna som har ansvaret för att de livsmedel de exempelvis producerar, säljer eller transporterar är säkra. Företagen måste också kunna visa att de lösningar de väljer innebär att målen med lagstiftningen uppfylls.

Mer om lagstiftning och hur livsmedelskontroll går till hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Andra tillstånd och anmälningar

Det är inte bara livsmedelslagstiftningen som ställer krav på dig som ska starta eller driver ett företag.

Webbplatsen verksamt.se Länk till annan webbplats. innehåller värdefull information om start av företag. Sidan är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Där finns information, användbara verktyg för att hitta tillstånd, rådgivare, e-tjänster med mera. Du kan även göra din egen checklista.

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet. Även fängelse i upp till 2 år har införts i straffskalan.

Hur påverkar de nya reglerna livsmedelsföretagare?

Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten, riskerar att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta.

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten dock påbörjas i och med registreringen.

Sanktionsavgiftens storlek

Sanktionsavgiftens storlek kan för enskild (fysisk eller juridisk person) som startar en ny verksamhet utan att först ha anmält den bli från 5000 kr upp till 75000 kr. Enskild som tar över en redan registrerad verksamhet utan att anmäla detta riskerar att få betala mellan 2500 kr upp till 40000 kr.

Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40000 kr.

När behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning och vem anmäler jag till?

Du behöver anmäla din verksamhet om:

 • du startar en ny livsmedelsverksamhet
 • tar över en befintlig livsmedelsverksamhet

Vem du ska anmäla till beror på vilken typ av verksamhet du avser att bedriva.

 • Restaurangverksamheter, livsmedelsbutiker, kiosker, caféer, kök i offentlig verksamhet etc. inom Malung-Sälens kommun ska anmälas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden
 • Primärproduktion ska anmälas till länsstyrelsen
 • Slakterier, styckningsanläggningar, större anläggningar för kött-, mjölk, fisk- och äggprodukter, äggpackerier, tåg, flyg, vin- och spritanläggningar, samt andra större livsmedelsproduktionsanläggningar ska anmälas till Livsmedelsverket.

En anmälan till kommunen görs genom att fylla i och skicka in en blankett till kontrollmyndigheten. Blankett hittar du här Word, 94.5 kB.

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten dock påbörjas i och med registreringen.

Observera att om du kommer ha eget dricksvatten i din verksamhet som du tar från en brunn/vattendrag/sjö så kan detta vara registreringpliktigt och behöver då anmälas.

Är du osäker på om din verksamhet behöver anmälas? Kontakta behörig kontrollmyndighet och undersök om du behöver anmäla din verksamhet innan du startar. Ansvaret för att undersöka om verksamheten behöver anmälas ligger på den som ska bedriva verksamheten.

Ska jag anmäla om jag byter bolagsform?

Svar: Ja. Om du byter bolagsform från exempelvis enskild firma till ett aktiebolag måste du anmäla detta. Detta beror på att du byter bolagsform och får ett nytt organisationsnummer.

Behöver jag anmäla om jag tar över ett befintligt aktiebolag och verksamhet?

Svar: Nej. Däremot kan du behöva lämna in uppdaterade uppgifter om företaget till kontrollmyndigheten.

Jag visste inte om de nya reglerna, måste jag ändå betala?

Svar: Ja.

Om du påbörjar en registreringspliktig livsmedelsverksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet utan att först anmäla det och orsaken till det inträffade är exempelvis någon av orsakerna som listats nedan, måste du i regel betala en sanktionsavgift.

 • bristande betalningsförmåga,
 • att en verksamhet är nystartad
 • okunskap om gällande regler
 • tidsbrist
 • glömska, eller
 • dåliga rutiner

Någon möjlighet till jämkning av sanktionsavgifter eller nedsättning av avgiftens storlek finns inte.

I Malung-Sälens kommun finns det ca 180 föreningar och organisationer, och bland dessa finns det kiosker och serveringar som kontinuerligt hanterar mat och dryck. Lägg därtill alla tillfälliga serveringar vid enstaka arrangemang, läger, cuper med mera. Som ansvarig föreningsledare räknade du troligen inte med att även indirekt agera ”krögare”. Här kommer några tips att tänka på.

Att hantera mat och dryck kräver kunskap och god planering. Riksidrottsförbundet har tagit fram branschriktlinjer och med hjälp av dem kan föreningen bedriva försäljning och hantering under trygga former: "Säker mat i idrottsrörelsen" Länk till annan webbplats.

När ska föreningen kontakta kommunen?
Om er förening säljer och/eller serverar mat regelbundet och någorlunda organiserat bör ni kontakta kommunens livsmedelsinspektör (tel. 0280-18390 eller på miljokontoret@malung-salen.se). Se exemplen nedan om din förening kanske räknas som ett livsmedelsföretag och behöver registreras. Tänk också på att meddela livsmedelsinspektören om ni använder vattnet från en enskild brunn i hanteringen. Livsmedelsföretag definieras i lagstiftningen som ”varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings-, och distributionskedjan av livsmedel”.

Exempel på försäljning/servering Räknas det som livsmedelsföretag?

Ni driver en kiosk eller cafeteria som ni hjälps åt att bemanna. Den är öppen på helgerna under säsongen.

Ja. Läs del 5, ”Hygienrutiner” i branchriktlinjernas häfte "Säker mat i idrottsrörelsen" och använd de delar av rutinerna som är aktuella för er.

Vid tävlingar/matcher brukar olika föräldragrupper
turas om att ta med och sälja kaffe och hembakat, enkla smörgåsar, färsk frukt

Nej.


Mer än tio helger per år ställer ni upp serveringstält och säljer hamburgare, sallad m.m.Ja. Läs del 6, ”Mat vid evenemang” i branchriktlinjernas häfte "Säker mat i idrottsrörelsen" och använd de delar som är aktuella för er.

Tio helger, eller mindre, per år ställer ni upp serveringstält och säljer hamburgare, sallad m.m.Nej. Men läs ändå del 6, ”Mat vid evenemang”, i branchriktlinjernas häfte "Säker mat i idrottsrörelsen" och använd de delar som är aktuella för er.


En gång per år har ni en tävling dit ni brukar beställa mat från en cateringfirma


Nej. I det här fallet är det cateringfirman
som är företaget.


En gång per år har ni en tävling dit ni brukar hjälpas åt att bidra med hemlagad mat.


Nej. Läs avsnittet om hemlagad mat i del 5
”Hygienrutiner” i branchriktlinjernas häfte "Säker mat i idrottsrörelsen"

Föreningen har en lokal som hyrs/lånas ut till
fester.

Nej.


Föreningar som driver professionella restauranger hänvisas till restaurangbranschens råd
och anvisningar på www.visita.se Länk till annan webbplats.

Mobil matförsäljning är tillfälliga verksamheter som t ex. food trucks, marknadsstånd och liknande. Vill du starat eller driva en verksamhet inom mobil matförsäljning? Här kommer några tips.

Registrering

Ska driva en tillfällig verksamhet eller mobil verksamhet kan du behöva registrerade livsmedlesanläggningen hos Malung-Sälens Miljö- och stadsbyggnadsnämnd. Detta gäller exempelvis matvagnar, marknadsstånd, korvgrillning, restaurangtält eller redan registrerade verksamheter som tillfälligt utökar sin verksamhet utanför sin lokal.

Om du ska registrera dig för stadigvarande verksamhet finns det två blanketter som ska fyllas i och skickas till oss. Ska du bara registrera dig för ett evenemang under några dagar räcker det att du fyller i blanketten "Anmälan om registrering". För mer information om registrering och blanketter Word, 94.5 kB.

Registrering från en annan kommun

Har du en mobil registrering från en annan kommun gäller den även i Malung-Sälens kommun. Registreringen måste gälla den vagn, tält eller liknande som du har på platsen. Om registreringen är tidsbegränsad gäller den bara inom de angivna datumen. Registreringen ska alltid finnas på plats och kunna visas upp för kontrollmyndigheten.

Tillstånd för offentlig plats

För att utnyttja kommunal mark vid mobil matförsäljning krävs tillstånd. Mer info och hur du går till väga Länk till annan webbplats.

Säker livsmedelshantering

Egenkontroll
Du måste ha en egenkontroll för verksamheten med rutiner för hur du kontrollerar verksamheten för att den ska följa lagstiftningen. Egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten.

Läs mer på Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Lokaler
Det finns krav på hur en tillfällig eller mobil livsmedelslokal ska se ut. Bland annat ska det vara hela och släta ytor som är lätta att rengöra. Det ska finnas handtvättställ med rinnande vatten och tvål samt hygienisk torkning intill den plats där man hanterar oförpackade livsmedel. Personalen ska ha tillgång till en egen toalett som inte används av allmänheten.

Läs mer på Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Om du använder annat än kommunalt vatten eller har vatten på dunk
Om du bereder livsmedel och inte använder kommunalt vatten i din verksamhet ska du även registrera brunnen där du tar vatten ifrån. Vattnet ska analyseras och måste uppfylla vissa krav. Kontakta Malung-Sälens Miljökontor för mer information. Om du använder vatten som förvaras i dunk ska du se till att vattenkvaliteten är bra.

Om du misstänker att du har blivit matförgiftad ska du kontakta Miljökontoret så snart som möjligt. En tidig anmälan ökar möjligheterna för oss att utreda orsaken, och vi kan på så sätt förhindra att fler drabbas.

Vid misstanke om matförgiftning, vänligen fyll i blanketten och/eller kontakta Miljökontoret så snart som möjligt.

Telefonnr: 0280-183 90
Miljokontoret@malung-salen.se
Blankett för anmälan om misstänkt matförgiftning Word, 83.5 kB.

Om matförgiftning

Matförgiftning är en samlingsbeteckning på sjukdomar eller besvär som beror på att man ätit livsmedel som innehåller gifter eller hälsofarliga mikroorganismer. Vanliga symtom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber.

Matförgiftning är trolig orsak om fler än två personer som ätit av samma mat får ovanstående symtom. Om du misstänker att du har blivit matförgiftad kontakta närmsta vårdcentral för att få hjälp samt lämna prover för eventuell utredning.

Infektion och förgiftning

Livsmedelsburen smitta/matförgiftning kan delas upp i två olika grupper: infektion och förgiftning.

 • Infektion: Maten innehåller mikroorganismer som från mag- och tarmkanalen tränger in i tarmväggen och orsakar inflammation. Exempelvis Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Calicivirus och Norovirus som orsakar vinterkräksjuka.

 • Förgiftning: Maten blir förorenad av framför allt bakterier som vid sin tillväxt bildar bakteriegifter (toxiner). Exempelvis Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens och Bacillus cereus. Clostridium botulinum är också en toxinbildande bakterie men orsakar helt andra symtom än de övriga.

Inkubationstid

Inkubationstid, det vill säga hur lång tid det tar innan du insjuknar, beror på typen av smitta. I allmänhet har toxinförgiftningar en kort inkubationstid (några enstaka timmar till ett dygn), medan den vid en infektion brukar vara något längre och för vissa smittämnen upp till veckor.

Matförgiftningar som orsakas av bakterier går över av sig själva efter mellan 12 timmar och två dygn. Virusinfektioner kan ibland vara längre.

5 Februari 2023