Logotyp för Malung-Sälens kommun

Taxor och avgifter

När Miljökontoret handlägger ditt ärende eller bedriver tillsyn vid din verksamhet tas en avgift ut enligt fastställda taxor. Verksamheter som har återkommande tillsyn betalar en årlig tillsynsavgift. Avgiften baserar vi på den totala arbetstiden för varje enskilt ärende.

Anmälnings- och prövningsavgift

Den som startar en verksamhet som är anmälningspliktig eller tillståndspliktig ska betala en avgift till Miljökontoret för handläggningen av prövningsärendet.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgift är den avgift som betalas per timme där Miljökontoret ansvarar för tillsyn/kontroller på en verksamhet.

Miljökontoret gör tillsyn både på verksamheter som behöver tillstånd innan de startar, s.k. är anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter, och sådana som inte behöver någon prövning innan de startar.

Tilläggsavgift

Miljökontorets handläggning av ärenden kan komma att kosta mer än vad en fast avgift täcker. I sådana fall kan tilläggsavgift tas ut utifrån den handläggningstid som faktiskt lagts ner. Detta kan uppstå t.ex. när Miljökontoret får in klagomål, behöver göra oväntade uppföljningar eller behöver begära in tydligare information från en kund.

Detta rör inte områdena alkohol, tobak, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter, eftersom tillsynsavgifterna här är baserade på schablonbelopp och inte på tidsåtgång i varje enskilt ärende.

Avgifter 2023

En avgift per timme tas ut för handläggning av ärenden:

  • 1190 kr per timme för ärenden inom miljö- och hälsoskydd
  • 1290 kr per timme för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter

Vad ingår i handläggningstiden?

Med handläggningstid menas den sammanlagda tid som handläggaren på miljökontoret har använt för

  • inläsning av ärendet
  • kontakter med parter
  • samråd med experter och myndigheter
  • inspektioner
  • resor
  • revisioner
  • provtagning och kontroller
  • beredning och beslut

I informationen nedan om våra avgifter och taxor hittar du uppgifter om hur många timmar det tar att handlägga olika ärenden och hur mycket en anmälan, ansökan eller tillsyn kommer att kosta.

Kundfakturor

Vi skickar ut våra fakturor via papperspost. 

20 Juni 2024