Logotyp för Malung-Sälens kommun

Husbehovstäkter

En husbehovstäkt innebär en täkt för eget bruk, där materialet används på samma fastighet som det brutits på. Täkten kan bestå av, naturgrus eller morän som krossas till lämpliga dimensioner för upprustning eller anläggning av grusvägar.

Avgörande för om täkten skett för husbehov är om det utbrutna materialet använts inom fastigheten för dess eget behov för skötseln av en jordbruks- eller skogsfastighet och inte sålts eller på annat sätt utnyttjats kommersiellt.

Reglerna kring husbehovstäkter är snåriga och berör många lagområden och myndigheter. En husbehovstäkt kräver i vissa fall anmälan eller anmälan om samråd med kommun eller länsstyrelse. Nedan finns hjälpmedel som reder ut begreppen för när olika förpliktelser råder.

Tillstånd, anmälan, samrådsanmälan eller ingen anmälan alls

Kommersiella täkter är alltid tillståndspliktiga och ska prövas hos Länsstyrelsen i Dalarna medan husbehovstäkter inte alltid kräver tillstånd. Ska täkten ha ett uttag som överstiger 10 000 ton berg eller naturgrus är de anmälningspliktiga (vilket i Malung-Sälens kommun prövas av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden). Anmälan görs på blankett Anmälan om husbehovstäkt Pdf, 322.8 kB.

Skulle en väsentlig ändring av naturmiljön ske ska täkterna anmäla ett samråd, detta till Miljökontoret, Malung-Sälens kommun. Den som planerar en täkt behöver också kontrollera ifall täktverksamheten kan komma att påverka grundvattnet i omgivningen, då detta kräver en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen i Dalarna. Man ska också kontrollera om täkten planeras inom ett vattenskyddsområde, då kan det finnas lokala regler avseende täktverksamheter. Inom vattenskyddsområden kan alla husbehovstäkter vara anmälningspliktiga eller till och med förbjudna.

Anmälan om samråd

Enligt miljöbalken 12 kap. 6 § ska täkter av berg, naturgrus eller morän som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt (då de har ett uttag mindre än 10 000 ton material) men som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, anmälas för samråd hos tillsynsmyndigheten. Observera att det inte finns någon nedre gräns för storlek på täkter som berörs av samråd enligt 12 kap. 6 §. Det är i stället den eventuella påverkan på naturmiljön som avgör. Anmälan görs på samma blankett som de större täkterna.

För att ta reda på om den planerade täkten sker inom miljö som är skyddsvärd eller inom vattentäkter kan man ha god hjälp av de karthjälpmedel som finns på internet. Kartverktyg som brukar användas är:

Anmälningsprocessen

Att en verksamhet anmäls betyder att tillsynsmyndigheten får kännedom om den. Vill du starta en husbehovstäkt, där du beräknar att ta ut mer än 10 000 ton material eller om naturmiljön kommer att ändras väsentligt, måste du anmäla uttaget till tillsynsmyndigheten, Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun. Du ska göra anmälan minst sex veckor innan du planerar att starta den nya verksamheten. Har du sedan innan en husbehovstäkt där uttaget blir större än väntat och kommer att överskriva 10 000 ton, måste du göra en anmäla till oss innan det totala uttaget i en befintlig husbehovstäkt överskrider 10 000 ton Även denna anmälan måste göras sex veckor innan överskridandet sker.

I prövningsprocessen skiljer man på Anmälan och Anmälan för samråd eftersom de båda formerna har olika juridisk grund beroende på vilka paragrafer i miljöbalken de berör. Däremot är de båda anmälningsformerna i praktiken mycket lika. Verksamhetsutövaren lämnar in en anmälan som kommun och/eller länsstyrelsen kan ha synpunkter på. Tillsynsmyndigheten behandlar sedan anmälan och återkommer tillverksamheten med ett beslut inom sex veckor från det att anmälningshandlingarna inkom till Miljö- och Stadbyggnadsförvaltningen. Anmälningshandlingar ska alltså lämnas in till tillsynsmyndigheten i god tid innan verksamheten startar och det ska tydligt framgå vad det är man avser pröva. Det är viktigt att alla punkter i anmälan fylls i för miljökontoret kan inte handlägga en inkomplett anmälan. Då kan det komma att behövas mer än 6 veckors handläggningstid.

Ett besked från tillsynsmyndigheten skickas inom 6 veckor till sökande för verksamheten. I beslutet kan det stå att täkten tillåts eller förbjuds men täkten kan också tillåtas med olika villkor som måste följas. T.ex. om att verksamheten måste anpassas för att inte åstadkomma större skada på miljön eller människors hälsa mer än nödvändigt. Bedömning avseende anmälningsplikt ska göras för varje enskild täkt och inte till exempel per brukningsenhet.

Täkter utan anmälningsplikt

De allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet till miljöbalken ska alltid beaktas, även om husbehovstäkten inte omfattas av samrådsplikt eller anmälningsplikt. Detta innebär bland annat att den som bedriver en verksamhet ska vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder för att förhindra eller motverka skador på miljön.

Det är viktigt att den som planerar bedriva en täkt tar hänsyn till sina grannar, till exempel vad gäller damm och buller, enskilda brunnar m.m. Som täktutövare måste även förvaring av oljor och kemikalier ske på ett säkert sätt så att läckage undviks. Olika typer av störningar och annan påverkan på omgivningarna ska tas hänsyn till så mycket som möjligt.

En verksamhet som inte anmäls kan dock få föreläggande från tillsynsmyndigheten om en sådan bedömning görs. Om en tillsynsmyndighet får uppgifter om att en anmälningspliktig verksamhet har startat utan att anmälan skickats in till tillsynsmyndigheten och blivit behandlad har en överträdelse begåtts av verksamheten. Detta åtalsanmäls och kan ha böter som påföljd.

19 Juni 2024