Logotyp för Malung-Sälens kommun

Parkeringsytor Hundfjället

Ett förslag till detaljplan på fastigheten Rörbäcksnäs 20:155 och Rörbäcksnäs 20:88 är nu föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare.

Planområdet är beläget framför Skistar Lodge Hundfjället. Syftet med detaljplanen är att få en sammanhållen parkeringsyta, en tryggare trafiklösning samt en gemensam återvinningsstation för Lodgens gäster och närliggande BRF.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

Samrådsinformation Pdf, 1.1 MB.

Plankarta Pdf, 359.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1001.8 kB.

 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 5 Mars 2024. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2023:471 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Amitis Fouladi

23 Maj 2024