Logotyp för Malung-Sälens kommun

Den Norra Triangeln - Gammelgårdsområdet

Ett förslag till Detaljplan för Gammelgårdsområdet, vilket omfattar den ”norra triangeln” samt det centrala grönområdet, har upprättats av Mavacon AB. Förslaget har under tiden 14 juli till och med 11 augusti 2017 varit utskickat för samråd. Efter redigering av planförslaget, där bland annat spetsen på ”norra triangeln” minskats något, har förslaget hållits tillgängligt för granskning under tiden 10 oktober – 2 november 2018. Flera inkomna yttrande gav vid handen att det finns en stor beslutsamhet att gå vidare med överklagande av ”norra triangeln”, medan de flesta var försiktigt positiva till en utveckling av det ”centrala grönområdet”. Inför det fortsatta arbetet fanns följaktligen olika vägar att gå. Detaljplanen kunde antas oförändrad, men man kunde även välja att fortsätta processen med de två (tre inkl Västra Sälen 5:70) områdena i separata planer. Kommunstyrelsen i egenskap av planberedning beslutade 2019-03-12 att föreslå miljö och stadsbyggnadsnämnden att det fortsatta arbetet med planen ska ske i separata antagandeprocesser.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade i mars 2019 att föreslå kommunfullmäktige att anta ett reviderat planförslag som enbart avser den del av planen som utgörs av det s k ”centrala grönområdet”. Kommunstyrelsen tillstyrkte att det i mars 2017 upprättade och i september 2018 reviderade planförslaget för detaljplan för västra Gammelgårdsområdet kunde antas av kommunfullmäktige vad avser den del av planen som utgörs av det södra området, det s k centrala grönområdet.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-06 beslutades efter ett tilläggsyrkande om två kompletterande beslutspunkter:

5. De två områden som undantas i ny detaljplan ”Gammelgården, Centrala grönområdet” återförs till hantering i ny planprocess enligt PBL (Plan- och bygglagen).

6. Beslut om fritidsbebyggelse i anslutning till kalfjäll och som inte ligger i direkt anslutning till befintligt lift- och skidanläggning ska ske först när ny översiksplan är behandlad i kommunfullmäktige.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens bedömning av den fortsatta processen för ”Detaljplan Västra Gammelgårdsområdet – Delen Triangeln/5:70”

Delen ”Triangeln/5:70” kommer att återföras för fortsatt planprocess. Denna del tilldelas ett nytt diarienummer för den fortsatta handläggningen. Den nya separata detaljplan som omfattar delen Triangeln/5:70 har varit föremål för samråd samt har hållits tillgänglig för granskning. Då den har återförts för fortsatt planprocess är det i dag omöjligt att bedöma vilka ändringar som kan behöva göras då planförslaget i beaktande av pkt 6 måste bedömas utifrån den kommande översiktsplanen.

De planer som redovisas under ”pågående planering” på kommunens hemsida är förutom de planer där det pågår ett samråd eller en granskning enbart ett litet urval av samtliga planer som kommunen handlägger.

Efter granskningen kan en kommun av någon anledning behöva ändra planförslaget. Huvudregeln är att kommunen då endast kan göra mindre justeringar av planförslaget utan att en ny granskning måste genomföras. Om ändringen av planförslaget är väsentlig ska en ny granskning genomföras. För att öka tydligheten vid en ny granskning är det viktigt att kommunen redovisar vad ändringen avser och dess konsekvenser.

(Boverkets allmänna råd avseende PBL 5 kap 25 §)

Plankarta

Illustrationskarta

Planbeskrivning

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

19 Juni 2024