Logotyp för Malung-Sälens kommun

Västra Gammelgårdsområdet- Delen centrala grönområdet

Syftet med planförslaget är att möjliggöra att del av fastigheten Västra Sälen 5:42 samt 10 st sedan tidigare avstyckade större tomter inom Gammelgårdsområdet kan fastighetsbildas och bebyggas med fritidshus. Vidare syftar planförslaget till att möjliggöra utveckling av hotellverksamhet direkt norr om Gammelgårdens Värdshus.

Detaljplanen antogs av KF § 45 : 2019-05-06

Detaljplanen vann Laga Kraft: 2019-10-30

Plankarta Pdf, 324.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 312.2 kB.

Samrådsredogörelse  och utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret och skickas vid förfrågan.

3 Mars 2024